Regulament promotie

Regulamentul oficial

6 martie – 9 martie 2014

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE.

Campania publicitară (denumită, în cele ce urmează, ”Campania”) este organizată şi desfăşurată de către:

- REGINA MARIA Banca Centrala de Celule Stem S.A. cu sediul in Bucuresti, Str Ion Ionescu de la Brad, nr.5B Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/15742/2008, CUI RO24469080, cont bancar RO57RZBR 0000 0600 1168 6315 (RON)  deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata legal de catre Tudor Panu – Director General, înregistrată în registrul on-line de evidenta a operatorilor ţinut de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 12194, si

- CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., societate comercială română având sediul social în Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, sector 1, înregistrată la Registrului Comerţului nr. J40/15930/1991, CUI 5919324, cont bancar RO33RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, legal reprezentata prin Fady Chreih – Director Executiv, înregistrată în registrul on-line de evidenta a operatorilor ţinut de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.

denumite în cele ce urmează, in mod colectiv ”Organizatorul si/sau Regina Maria.

1.1. Prin participarea la Campanie, participanţii declara că au citit, au înţeles şi că vor respecta întru totul termenii şi condiţiile regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare a Campaniei (denumit, în cele ce urmează, “Regulamentul”).

1.2. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, începând cu data de 6 martie 2014, prin afişare on-line în cadrul paginii de Internet www.reginamaria.ro precum şi prin afişare offline, în zona desfăşurării Campaniei. Orice persoană interesată poate solicita primirea unei copii a Regulamentului actualizat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa Bucurescti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, Sector 1.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, noile prevederi urmând a se aplica de la momentul comunicării publice, prin afişare pe pagina Internet indicată mai sus sau în zona desfăşurării Campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide oricând suspendarea sau încetarea Campaniei, urmând a informa participanţii cu 24 de ore înainte prin aceleaşi mijloace prin care comunică acest Regulament.

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfăşura în perioada 6 martie – 9 martie 2014.

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE. DECLARAŢIILE PARTICIPANŢILOR

3.1. La această Campanie pot participa persoane fizice de sex feminin insarcinarte ce îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

  • au vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei;
  • îşi transmit datele cu caracter personal reprezentanţilor sau împuterniciţilor Organizatorului, completează şi semnează formularele necesare;
  • nu se regăsesc în vreunul din cazurile de incompatibilitate; şi
  • îndeplinesc orice alte alte criterii de eligibilitate sau condiţii stabilite prin acest Regulament.

3.2.  Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la Campanie orice persoane care au calitatea de angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

3.3.  Prin participarea la această Campanie, fiecare participant declară că:

  • acceptă ca datele sale personale să fie colectate de Organizator în vederea derulării Campaniei, precum şi în scop de marketing direct, pentru acţiuni viitoare şi pentru a menţine participanţii informaţi cu privire la noi produse şi servicii comercializate de Organizator;
  • va furniza Organizatorului numai informaţii corecte şi valabile.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

I. Tombola

4.1. Participanţii vor completa formularele/taloanele prezentate de promoteri in mod corect.

II. Promotie

4.2. La semnarea unui contract de nastere si/sau de celule stem Participantii beneficiaza de reducerile prezentate mai jos pentru fiecare serviciu in parte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Reducerile sunt oferite in limita locurilor disponibile din spitalul Baneasa.

4.4. Discounturile oferite in alte oferte nu se cumuleaza cu acestea.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI. ÎNŞTIINŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

I. Tombola

5.1.  Premiul tombolei constă într-un scaun auto Primo Vlaggio SL, oferit de partenerul organizatorului Noua Luni S.R.L., identificat cu J 40/14581/2004, CUI RO16753722.

5.2.  Câştigătorul premiilor va fi validat si numele impreuna cu castigul, vor fi facute publice de catre Organizator. În cazul în care unul dintre câştigătorul nu îndeplineste unul dintre criteriile de validare, acesta va fi descalificat şi se va trece la validarea urmatorului clasat.   

II.  Promotie

5.3. Premiile promotiei constau in reducerile oferite de Organizator, confrom art. 4.2. de mai sus.                                                              

SECŢIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la această Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677”) publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor sale de aplicare, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Organizatorul.

6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament şi participarea la Campanie, Participanţii şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării şi atribuirii premiilor îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului. Totodată, prin participarea la Campanie şi prin acceptarea Regulamentului, Participanţii îşi dau acordul în vederea primirii unor comunicări ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct, adresate de Organizator sau de terţi desemnaţi în acest sens.

6.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. La cererea expresă a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite organizatorului pe adresa Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, Sector 1 o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

6.4.  Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

6.5.  Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment că datele care  şi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

6.6. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acorduri suplimentare pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, denumirea/numele şi prenumele lor.

SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE

7.1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către caştigători în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.

7.2. În privinţa premiilor acestei Campanii, Participanţilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECŢIUNEA 8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.