Alege sectiunea

EDU.REGINAMARIA.RO

Condiții pentru înscriere în programul național FIV

Subprogramul National de Fertilizare in vitro si embriotransfer este parte a Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana,  finantat din bugetul Ministerului Sanatatii. Asistenta tehnica si managementul subprogramului se efectueaza de UATM (Unitatea de Asistenta Tehnica si Monitorizarea) a Agentiei Nationale de Transplant.

Regina Maria este parte din Programul National FIV in 2022

Subprogramul FIV-ET derulat de Ministerul Sanatatii prin DSPMB continua in 2022 si Centrului de Fertilitate si FIV Columna (parte a Retelei Regina Maria) i-au fost alocate noi fonduri aferente anului in curs. 

Centrul Columna este cel mai mare centru de FIV din România și singurul cu 5 medici embriologi seniori.

Echipa de experți a obținut peste 2.000 de copii născuți, ca urmare a tratamentelor de infertilitate efectuate în cei peste 10 ani de la înființare, cu o rata de succes de 55,22% (sarcini confirmate ecografic în cadrul Subprogramului FIV-ET (2017-2021)

Beneficiarii programului

Beneficiarii subprogramului sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fara a folosi mijloace anticonceptionale timp de 1 an de activitate sexuala neprotejata sau carora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea in subprogram sunt urmatoarele:

 • cupluri infertile care au indicatie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
 • membrii cuplului au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat);
 • varsta femeii cuprinsa intre 24 si 40 de ani;
 • indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20 si 25;
 • rezerva ovariana in limite normale probata prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

Documente necesare pentru intocmirea dosarului

1. Cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET semnata de membrii cuplului care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:

 • datele de identificare a membrilor cuplului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, data emiterii acestuia si unitatea emitenta;
 • adresa de domiciliu;
 • numarul de telefon mobil;
 • adresa de corespondenta;

2. Copii dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;
3. Adeverinte eliberate de casa de asigurari de sanatate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care sa probeze calitatea de asigurat;
4. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii document emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
5. Documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigatii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicatiei terapeutice si riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.13 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
6. Un document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexa, eliberat de un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical, emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
7. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantii au depus un singur dosar la sediul unei singure unitati sanitare care deruleaza subprogramul FIV/ET si ca nu au mai beneficiat in trecut de o alta procedura finantata din bugetul Ministerului Sanatatii; in declaratie se consemneaza in mod obligatoriu asertiunea "Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete."
8. Opis al documentelor dosarului.

Dosarul medical, respectand criteriile de includere, va fi inregistrat de catre registratorul medical care va verifica existenta tuturor documentelor conform opisului, va confrunta copiile actelor de identitate cu documentele originale si atesta prin semnatura conformitatea. Dosarul complet va fi inregistrat in ordine cronologica intr-un registru de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, intocmit, completat, pastrat si arhivat de catre unitatea sanitara; numarul de inregistrare atribuit de unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunica in scris solicitantilor.
1.    Dosarele depuse in decurs de o luna sunt evaluate de catre o comisie a unitatii sanitare care se intruneste in primele 5 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta. Componenta comisiei este stabilita prin decizia reprezentantului legal al unitatii sanitare si va avea cel putin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrica-ginecologie cu competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical si un embriolog cu atestare europeana in domeniu. Rezultatul evaluarii dosarelor se consemneaza intr-un proces-verbal care, dupa semnarea de toti membrii prezenti ai comisiei, se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.
2.    Comisia aproba dosarele care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea in subprogram, in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor si in limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. In situatia in care solicitarile de includere in subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va intocmi o lista de asteptare care se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare. Lista se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor incadrabile intr-una din urmatoarele situatii:

 • cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
 • nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului in subprogram la unitatea sanitara;
 • cuplul a renuntat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea in scris a unitatii sanitare.

3.    Rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta consemnata in cuprinsul cererii prevazute la punctul 1, dupa cum urmeaza:

 • dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii de FIV/ET;
 • dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine; in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii de FIV/ET, unitatea de specialitate instiinteaza cuplul solicitant asupra datei programarii;
 • dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii. Comunicarea rezultatului evaluarii dosarului se realizeaza in forma unei decizii semnata de membrii comisiei si contrasemnata de reprezentantul legal al unitatii sanitare ori de catre imputernicitul acestuia. Decizia se inregistreaza in registrul de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se dateaza si se aplica stampila unitatii sanitare. Copia deciziei si confirmarea transmiterii acesteia se pastreaza si se arhiveaza la unitatea sanitara.

4.    In situatia in care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii de FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei la unitatea sanitara, decizia isi pierde valabilitatea.

Surse:
http://www.sant.ro/informatii-utile/programe-de-sanatate/subprogramul-national-de-fertilizare-in-vitro/subprogramul-national-de-fertilizare-in-vitro-si-embriotransfer-informatii-generale
Ordinul nr. 978/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora, Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 28 iunie 2019
http://www.ms.ro/2020/01/17/reorganizare-subprogram-de-fertilizare-in-vitro-si-embriotransfer/
Ordinul nr. 978/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215586
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=143114

Cere detalii despre inscrierea in program

Prin completarea formularului de mai sus sunt de acord sa fiu contactat/a de catre Reteaua de sanatate REGINA MARIA in legatura cu serviciile medicale solicitate

Acest site este protejat de reCAPTCHA si se aplica Politica de confidentialitate si Termeni si conditii.